2018-11-16

Przedmiot działalności

Archiwa państwowe prowadzą działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego, która obejmuje gromadzenie, ewidencję, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

Zgromadzony zasób Archiwum stanowią materiały archiwalne powstałe na terenie działania Archiwum oraz jego zasób historyczny.

Przechowywana  w Archiwum dokumentacja służy nie tylko historykom do badań naukowych, ale może być również przydatna obywatelom np. przy poszukiwaniu dokumentów do celów własnościowych czy prowadzeniu badań genealogicznych.

Do zakresu działania archiwów państwowych należy :

 • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego,
 • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego,
 • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym,
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów,
 • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych, popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej,
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub odrębnych przepisach.

Właściwość miejscowa Archiwum Państwowego w Kielcach obejmuje:

na terenie województwa świętokrzyskiego obszar obejmujący:

 • miasto na prawach powiatu Kielce,
 • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, kazimierskiego, kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego, pińczowskiego, sandomierskiego, skarżyskiego, starachowickiego, staszowskiego,
 • gminy: Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka), Smyków i Stąporków powiatu koneckiego,
 • gminy: Krasocin i Włoszczowa powiatu włoszczowskiego;
 • na terenie województwa lubelskiego obszar obejmujący:
 • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu janowskiego,
 • gminy: Annopol, Gościeradów, Szastarka i Trzydnik Duży powiatu kraśnickiego;

na terenie województwa małopolskiego obszar obejmujący:

 • gminy: Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice i Słaboszów powiatu miechowskiego,
 • gminy Koszyce i Pałecznica powiatu proszowickiego;

na terenie województwa podkarpackiego obszar obejmujący:

 • miasto na prawach powiatu Tarnobrzeg,
 • wszystkie gminy chodzące w skład powiatów: niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego,
 • gminę Majdan Królewski powiatu kolbuszowskiego,
 • gminę Padew Narodowa powiatu mieleckiego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się